- Fam hạng quý 4 1.734.834 điểm fam giá 1.699.999k 

- Fam có nhà 100 người