Lượt xem trang

♣ Nhận Úp Lever Siêu Tốc Úp Max Lever

- Úp trọn gói từ lv 1 đến 20 úp lên lever 61 Giá 150vcoi 3 ngày hoàn thành(không cần phự kiện)

- Úp trọn gói từ  lv 1 đến 20 úp lên lever 30 giá 50vcoi 1 ngày (không cần phự kiện)

- Úp trọn gói từ  lv 1 đến 20 úp lên lever 51 giá 100vcoi 2 ngày hoàn thành(không cần phự kiện)


1. Bảng Giá Trọn gói 1 số mức Lv Up lên Lv Max
  • (Lv 1 - lv 51) Up lên Max = 114 Tr Exp = 700k = 900 Vcoin ( 20 ngày)
  • Lv 51 Up lên Max = 114 Tr Exp = 650k hoặc 820vcoi 19 (ngày)
  • lv 61 Up lên Max = 106 Tr Exp = 620k = 770 Vcoin ( 17 ngày )
  • lv 71 Up lên Max = 98 Tr Exp = 600k = 750 Vcoin ( 16 ngày )
  • lv 81 Up lên Max = 81 Tr Exp = 550k = 670Vcoin ( 14 ngày )
  • lv 91 Up lên Max = 44 Tr Exp = 350k = 420 Vcoin ( 10 ngảy )
- Điều kiện úp:Auto miển phí - Nhóm mình sẻ miển phí khi úp đến Max lv 99 - Còn Thú Nuôi DJ và Thú nuôi bạn tự lo - có cánh makeup + exep thì càng tốt ^.^
- Huy úp 1 ngày có thể đạt 4 tr 500 đến 5tr 500 exep triệu exep
- Giờ chơi của các bạn là Trua 12h hàng ngày online bình thường - 00h đến 12h quá trình mình lock vào úp lever
- Có Nhẩn phải ẩn lever nhé (các bạn vào mục Gia hạn ẩn lever Trên shop để bít Giá úp có nhẩn an toàn tránh khóa ác 30 ngày)


☻Úp Lever Cần Phự kiện như sau


- Dàn máy úp lever No comments: